visiting Wing Chun Schools in Foshan

佛山禅詠堂  Foshan Sim Wing Club, GM Lun Kai's kwoon
佛山禅詠堂  Foshan Sim Wing Club, GM Lun Kai's kwoon
佛山禅詠堂  Foshan Sim Wing Club, GM Lun Kai's kwoon
佛山嶺南天地 詠春堂 Foshan Ling Nan Tian Di 
佛山嶺南天地 詠春堂 Foshan Ling Nan Tian Di 
佛山嶺南天地 詠春堂 Foshan Ling Nan Tian Di 
佛山嶺南天地 詠春堂 Foshan Ling Nan Tian Di 
佛山嶺南天地 詠春堂 Foshan Ling Nan Tian Di 
佛山嶺南天地 詠春堂 Foshan Ling Nan Tian Di 
佛山嶺南天地 詠春堂 Foshan Ling Nan Tian Di 
佛山嶺南天地 詠春堂 Foshan Ling Nan Tian Di 
Sifu Aaron Boey 梅展松 with  Sifu Lui Ming Fai 雷明輝

Ip Man Wing Chun Malaysia
Wing Chun  Malaysia