Sifu Aaron's birthday dinner

 also his disciple Jun Wei 's birthday in August
                                                                       Little Spiderman

Ip Man Wing Chun Malaysia 檳城葉問詠春拳法學會